Služby

Inženýrská činnost – příprava realizace staveb

Projednávám a zajišťuji územní rozhodnutí, stavební povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb v platném znění, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb.

Organizace výběrových řízení

Zajišťuji kompletní organizaci výběrových řízení.

Technický dozor investora

Komplexní zastoupení stavebního investora ve věcech technických. Technický dozor investora je kontrolní činnost nad zhotovitelem díla, zdali je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení popřípadě jiných potřebných povolení a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo a rozpočtem.

V rámci výkonu technického dozoru dále zabezpečuji:

 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku
 • protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
 • projednání dodatků a změň projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
 • o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 • v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti
 • spolupráce projektantem zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 • spolupráce projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • sleduji, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
 • sleduji vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 • uplatňuji náměty, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončení stavby
 • spolupracuji s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • kontroluji postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuji dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
 • kontroluji řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
 • v průběhu výstavby připravuji podklady pro závěrečné hodnocení stavby
 • připravuji podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
 • kontroluji dokladovou část, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
 • kontroluji odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • zajišťuji kolaudačním řízení
 • kontroluji vyklizení staveniště dodavatelem
 • zabezpečuji činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č.200/1994 Sb.)
 • aktivní přístup při řešení problémů na stavbě

Termografické měření

V rámci zkvalitnění služeb Vám nově nabízím termografické měření kamerou Flir. Termografická měření jsou ideálním nástrojem pro lokalizaci a identifikaci stavebních poruch. Problémy se na její obrazovce stávají jasně zřetelné. Termokamera je jediným nástrojem, který vám umožní problémy identifikovat.

Nejčastější využití mohou být:

 • detekce poruch vnějšího pláště budovy (následkem mohou být nejenom teplené ztráty, ale i následné konstrukční poruchy apod.)
 • vyhledání míst s rizikem tvorby alergenních plísní
 • kontrola tepelně izolačních vlastností rozvodů tepla
 • poruchy v podlahovém vytápění
 • prostupy vlhkosti zdivem, podlahami a stropem
 • poruchy v elektroinstalaci
 • nalezení tepelných mostů při nesprávném provedení konstrukce

Měření Vaší nemovitosti je nejlépe provádět v zimním období. 

Technický Dozor s.r.o. | IČ: 05822327 | Bohumínská 788/61, Slezská Ostrava, 710 00 | +420 602 333 071 | sikora@dozorinvestora.cz​

O cookies